پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

معرفی

 

هادی عبداللهی

سمت: مدیر کل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات

 

 


5.3.5.0
V5.3.5.0