پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

ماموریت وزارت اقتصاد

 

بیانیه ماموریت:

نقش آفرینی در مدیریت کارآمد اقتصادی کشوربا مشارکت فعال در تنظیم سیاست های اقتصادی و مالی کشور، مدیریت نهادهای زیرساختی منتخب، مدیریت عملیات مالی دولت و نظارت مالی موثر.

کارکردهای کلیدی وزارت اقتصاد برای تحقق این ماموریت چنین هستند:

  • مشارکت فعال در تنظیم سیاست های اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی بین سازمان ها در اجرای سیاست ها
  • مدیریت نهادهای زیرساختی اقتصادی منتخب
  • مدیریت عملیات مالی دولت
  • انتظام بخشی و راهبری نظام مالی و محاسباتی کشور و نظارت مالی
  • نظارت مالی بر صحت عمل جریان مبادلات اقتصادی
  • تعامل با نهادهای بین المللی و مشارکت در دیپلماسی اقتصادی

نهادهای زیرساختی اقتصادی منتخب: بازار سرمایه، گمرک، مالیات، سرمایه گذاری در خارج، جذب سرمایه گذاری خارجی، بیمه ها و بانک های دولتی، و سازمان خصوصی سازی، خزانه داری ...


5.3.5.0
V5.3.5.0